آرشیو مقام معظم رهبری،وحدت،اسلام،تسنن،تشیع،شیعه،سنی

(( مقام معظم رهبری ))

وحدت مهمترین مساله ی امروز دنیای اسلام و مقابله با هر عامل ضد وحدت تکلیف بزرگ شیعه و سنی است.