آرشیو شهيد بهشتي

مانور بیوتروریسم در مرکز انتقال نفت شهید بهشتی منطقه اصفهان

مانور بیوتروریسم برای نخستین بار در سطح پالایش و پخش در مرکز انتقال نفت شهید بهشتی منطقه اصفهان برگزار گردید .