آرشیو داوود نریمیسا

یادوراره شهید مدافع حرم داوود نریمیسا

در راستای مسئولیت اجتماعی پایگاه بسیج منطقه خوزستان یادوراره شهید مدافع حرم داوود نریمیسا را در مرکز منطقه بزرگوار برای عموم مردم برگزار کرد .