پیگیری برای تأمین مایحتاج خانواده های محروم شهرستان های جنوبی استان کرمان توسط بسیج منطقه جنوب شرق

گزارش تصویری پیگیری برای تأمین مایحتاج خانواده های محروم شهرستان های جنوبی استان کرمان توسط بسیج منطقه جنوب شرق


۲۰۲۲۱۱۲۳_۰۸۰۹۴۱

۲۰۲۲۱۱۲۳_۰۸۱۷۲۴

۲۰۲۲۱۱۲۳_۰۸۱۹۴۹

۲۰۲۲۱۱۲۳_۰۸۲۵۳۱

نظر خود را بیان کنید