کار جهادی در یکی از مناطق محروم شمال غرب

گزارش تصویری کار جهادی در یکی از مناطق محروم شمال غرب


۲۰۲۱۰۷۱۶_۱۰۱۲۴۹

۲۰۲۱۰۷۱۶_۱۰۴۴۳۶

۲۰۲۱۰۷۱۶_۱۲۵۸۲۳

۲۰۲۱۰۷۱۶_۱۷۴۲۴۱

نظر خود را بیان کنید