پاکسازی و علف چینی فنس ولوهای مسیر خط توسط نیروهای بسیجی پایگاه بسیج منطقه خوزستان

گزارش تصویری پاکسازی و علف چینی فنس ولوهای مسیر خط توسط نیروهای بسیجی پایگاه بسیج منطقه خوزستان


11_Page_1

11_Page_2

11_Page_3

نظر خود را بیان کنید