ضدعفونی کردن مدارس منطقه خوزستان به همت بسیجیان منطقه خوزستان

گزارش تصویری ضدعفونی کردن مدارس منطقه خوزستان به همت بسیجیان منطقه خوزستان


بهبهان8

بهبهان9

بهبهان10

بهبهان11

رامهرمز1

رامهرمز2

رامهرمز11.

رامهرمز21.

ملاثانی -باوی3

ملاثانی -باوی4

نظر خود را بیان کنید