جلسه هم اندیشی آسیب شناسی و راه کارهای حفاظت از خطوط لوله انتقال نفت

جلسه هم اندیشی آسیب شناسی و راه کارهای حفاظت از خطوط لوله انتقال نفت توسط پایگاه مقاومت بسیج منطقه اصفهان


WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.25 AM (1)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.25 AM (2)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.25 AM

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.26 AM

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.27 AM (1)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.27 AM (2)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.27 AM

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.28 AM (1)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.28 AM

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.29 AM (2)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.29 AM

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.30 AM (2)

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.30 AM

WhatsApp Image 2020-08-24 at 6.49.31 AM (1)

نظر خود را بیان کنید