گرامیداشت دهه فجر ۱۳۹۸بسیج منطقه اصفهان

گزارش تصویری گراميداشت دهه فجر 1398بسيج منطقه اصفهان


گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_02

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_07

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_09

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_10

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_14

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_16

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_03

گرامی بزرگداشت دهه فجر 1398بسیج منطقه اصفهان2_Page_05

نظر خود را بیان کنید