گزارش عملکرد پایگاه بسیج شهید قمری منطقه غرب

گزارش تصویری عملکرد پایگاه بسیج شهید قمری منطقه غرب به مناسبت هفته بسیچ


هفته بسیج سال 1398_Page_05

هفته بسیج سال 1398_Page_08

هفته بسیج سال 1398_Page_12

هفته بسیج سال 1398_Page_09

هفته بسیج سال 1398_Page_13

هفته بسیج سال 1398_Page_18

هفته بسیج سال 1398_Page_19

هفته بسیج سال 1398_Page_21

نظر خود را بیان کنید