گزارش تصویری بازدید از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور

گزارش تصویری بازدید از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور با حضور فرمانده بسیج خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و بسیجیان شرکت


گزارش تصویری_Page_03

گزارش تصویری_Page_05

گزارش تصویری_Page_06

گزارش تصویری_Page_08

گزارش تصویری_Page_09

گزارش تصویری_Page_11

گزارش تصویری_Page_12

گزارش تصویری_Page_13

گزارش تصویری_Page_19

گزارش تصویری_Page_20

گزارش تصویری_Page_21

گزارش تصویری_Page_25

نظر خود را بیان کنید