پاکسازی و لایروبی مسجد روستایی در پل دختر توسط گروه های جهادی حوزه بسیج شرکت خطوط لوله

پاکسازی و لایروبی مسجد روستایی در پل دختر توسط گروه های جهادی حوزه بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ، با حضور صمیمانه فرمانده بسیج شرکت آقای حاج حسین حیدری انجام شد.


17b1e4af-d4cb-4e55-ac42-3020aba958ef

276e5667-3347-468c-8315-923fd4ae1ab9

616d9ccd-f7cf-428f-8017-b7473cdc6704

4355deaa-b913-466d-a4b1-39b2ce7d169f

8483c92e-47e4-4011-ad9e-0a89bbd80a25

51402623-ba7e-40f6-a00f-f19ebe2ce7cb

64422101-490d-42ea-a806-f4284b612bcb

a3e65454-4877-4c10-a465-6ecdf01b1980

a8dac745-b244-4848-87a3-ac2ad68f080c

bf238a73-5f01-4318-ba2d-49d6bf383b3b

d6242b5f-c176-4598-9ef9-2eb66119f3a8

dbf4b01d-9dbe-453a-afc0-5e9a7da36499

e70dba73-62b2-428c-9d69-ee8707f2a4cf

نظر خود را بیان کنید