غرفه بسیج خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به مناسبت راهپیمایی ۲۲ بهمن


2c828bc8-1fa5-4cac-ad52-9a7ab061c2c1

4bdef95f-1f0a-4993-9f13-1fd92897dea9

48a5749d-6ccf-49f6-8dea-bc9506890877

524b731c-d76a-4b2c-9c71-f75edac42658

595c5918-ea9c-46c6-80c3-9a074c8f4717

2909fd54-6203-4f87-a797-e35dc0471c46

989333bf-4db4-49fe-a07d-3416d33735aa

a9c1dafb-9d0e-47d9-b051-36e03c5f107c

d25debd2-9e37-42c2-978b-9aaed7adb125

 

نظر خود را بیان کنید