مانور پارگی خط ،کیلومتر

مانور پارگی خط ،کیلومتر 110+7 با مشارکت و همکاری واحدهای: ایمنی،ترابری،بسیج،حراست،روابط عمومی در مرکز انتقال نفت شماره 4


3e89c9c8-1239-4922-8721-5cf3dba196a1

78c2f9fe-8d44-4b99-aa55-f87dab69b91b

2248df6a-c140-4f20-bbb3-c23af2cccbff

90906020-43b0-4010-b71e-9af121429025

نظر خود را بیان کنید