پیاده روی مسیر خط مارون اصفهان توسط بسیجیان منطقه اصفهان در حماسه روز ۹ دی

پیاده روی مسیر خط مارون اصفهان توسط بسیجیان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان در حماسه روز 9 دی


0fd6c0dd-d136-4969-89df-7e7345c03228

04e87e51-edd4-44db-a62c-aec9cb42de6a

060ff7bc-da5f-4083-b51e-3a3890818488

90bac6f7-c6be-4fbd-922c-38af3a1a2e45

98eb00c8-2b51-4899-a970-7d6690fa764f

707d7f60-55bf-4044-a5a7-477231ad28e572540066-b53b-4ff0-8034-7ee5aa831376

e72aafcb-3488-43ba-b18a-9b09e366f132

ea06501a-7377-44e7-8ec9-430a8ac00c1d

edd6a347-f9fd-4014-880e-e12e57e57d51

f3e38ac8-55c7-4c9a-8e96-23a527f635b3

نظر خود را بیان کنید