گزارش تصویری هفته بسیج منطقه جنوبشرق

گزارش تصویری جلسات و مسابقات پایگاه بسیج منطقه جنوبشرق که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.


۲۰۱۸۱۱۲۶_۱۱۵۸۱۳ (NXPowerLite Copy)(1)

۲۰۱۸۱۱۲۸_۱۲۲۳۴۱ (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_1532 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_1561 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_6773 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_6779 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_6782 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_6882 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_6991 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_7003 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_7006 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_7034 (NXPowerLite Copy)(1)

IMG_7080 (NXPowerLite Copy)(1)

نظر خود را بیان کنید