نوزدهمین نشست تخصصی فرماندهان و اعضای شورا پایگاههای مقاومت بسیج خطوط لوله و مخابرات

نوزدهمین نشست تخصصی فرماندهان و اعضای شورا پایگاههای مقاومت بسیج خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در ساختمان ستاد برگزار گردید .


06cc3e73-1335-48eb-b26b-fb4706927717

8fe766c2-3b76-4de7-959a-09fc112c8dc2

9ae94abd-65eb-4d12-905b-63c04619da11 (1)

19c3f0de-0d08-4730-a6c9-2236bdeff6b6

103890a1-e2ac-46d0-98a0-eff9b5f4bff8

cbd7a509-3df0-4c47-adf9-dc99f210ce3f

d3520d14-f9a0-4b60-a0c1-42e3e1ddd709

ea48ef2c-ce2c-4603-adcb-1dc8a2fb04eb

ee6ca74b-e907-4d54-904a-b72ef56b9b50

نظر خود را بیان کنید