شکل‌گیری نشست فرماندهان بسیج ادارات و سرحلقه‌های گروه‌های صالحین شهرستان رفسنجان

گزارش تصویری نشست فرماندهان بسیج ادارات و سرحلقه‌های گروه‌های صالحین شهرستان رفسنجان


جلسه فرماندهان بسیج ادارات رفسنجان (1)

جلسه فرماندهان بسیج ادارات رفسنجان (3)

جلسه فرماندهان بسیج ادارات رفسنجان (4)

جلسه فرماندهان بسیج ادارات رفسنجان (7)

جلسه فرماندهان بسیج ادارات رفسنجان (8)

جلسه فرماندهان بسیج ادارات رفسنجان (9)

نظر خود را بیان کنید