گزارش تصویری برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر

گزارش تصویری برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر منطقه غرب


1

3

4

6

گزارش تصویری  سوم خرداد 97_Page_1

گزارش تصویری  سوم خرداد 97_Page_2

گزارش تصویری  سوم خرداد 97_Page_4

گزارش تصویری  سوم خرداد 97_Page_3

گزارش تصویری  سوم خرداد 97_Page_5

گزارش تصویری  سوم خرداد 97_Page_6

نظر خود را بیان کنید