اردوی کاروان راهیان نور منطقه اصفهان

گزارش تصویری اردوی کاروان راهیان نور پایگاه بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان


Barid60957729._Page_03

 

Barid60957729._Page_04

Barid60957729._Page_05

Barid60957729._Page_06

Barid60957729._Page_07

Barid60957729._Page_08

Barid60957729._Page_09

Barid60957729._Page_10

Barid60957729._Page_11

Barid60957729._Page_12

نظر خود را بیان کنید