(( مقام معظم رهبری ))

اقتصاد مقاومتی برعکس شبهات، به رفاه و بهبود زندگی عموم مردم بویژه طبقات ضعیف جامعه منجر خواهد شد.


نظر خود را بیان کنید