(( مقام معظم رهبری ))

وحدت مهمترین مساله ی امروز دنیای اسلام و مقابله با هر عامل ضد وحدت تکلیف بزرگ شیعه و سنی است.


نظر خود را بیان کنید